MONIKA-TRANS

Copyright 2011 Monika-Trans

Kontakt w Polsce

 

 

 

 

Monika-Trans

ul. Nizinna 50

82-300 Elbląg

 

tel.  55 618 01 22

tel.  510953097

e-mail: info@monika-trans.eu

Nasze Usługi

Migawka_GIF My_Jezdzimy_z_pasja

Kontakt w UK

 

Monika-Trans

Bargeman Road

Maidenhead

SL6 2SG

 

tel.  07982329768

e-mail: info@monika-trans.eu

Monika-Trans

 

Regulamin świadczenia usług firmy 'MONIKA-TRANS'

Warunkiem korzystania z usług firmy Monika-Trans jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Dokonanie zlecenia usługi firmie Monika-Trans oznacza akceptację i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin świadczenia usług, zwany dalej „Warunkami Ogólnymi”, dotyczy przewozu przesyłek międzynarodowych w relacji Polska-Wielka Brytania-Polska za pośrednictwem  ‘MONIKA-TRANS’.

Korzystający ze świadczonych usług Nadawca oświadcza, ze bez zastrzeżeń akceptuje niniejsze Warunki Ogólne;   niżej  wymienione Warunki Ogólne są nadrzędne wobec jakichkolwiek rozbieżnych warunków wyznaczonych przez Nadawcę. Niniejsze Warunki Ogólne nie będą zmieniane przez  ‘MONIKA-TRANS’ ani przez nadawcę.

 

1  - LIST PRZEWOZOWY

Nadawca oświadcza, że osobiście wypełnił  LIST PRZEWOZOWY lub  że został on wypełniony przez ‘MONIKA-TRANS’ zgodnie z jego zaleceniami. Wyżej wymieniony LIST PRZEWOZOWY jest niezbywalny. Nadawca gwarantuje, że jest właścicielem zawartości Przesyłki powierzonej  ‘MONIKA-TRANS’ lub, że jest właściwie umocowany do działania w imieniu jej właściciela. Nadawca oświadcza, że odpowiednio do swoich kompetencji złożonym na tym LIŚCIE PRZEWOZOWYM podpisem akceptuje niniejsze Warunki Ogólne, jako właściciel, lub w imieniu jego i wszystkich osób posiadających prawa związane z zawartością danej Przesyłki.

 

2  -  WAGA I WYMIARY

Każdy pojazd posiada dopuszczalną masę całkowitą która nie może zostać przekroczona. Klient otrzymuje wycenę na podstawie wagi i wymiarów zgłoszonych do przewozu przedmiotów, bardzo ważne jest więc że te dane podane do wyceny zgadzają się ze stanem faktycznym. W przypadku gdy podczas załadunku okaże się że wymiary a w szczególności waga nie są zgodne z tymi deklarowanymi do wyceny i zapisanymi w dokumencie przewozowym CMR, kierowca Monika-Trans za każdy dodatkowy kilogram nałoży dodatkową opłatę w wysokości £2 , a jeżeli stwierdzi że przez dodatkową niezdeklarowaną wagę może zostać przekroczona całkowita dopuszczalna masa pojazdu może odmówić zabrania ładunku.

 

 

3  -  OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA NADAWCY

. Nadawca oświadcza że:

. Przesyłka w ruchu międzynarodowym jest zgodna z wszelkimi przepisami Prawa Celnego, odnoszącymi sie do usług świadczonych przez  ‘MONIKA-TRANS’ , z postanowieniami umów międzynarodowych, których Polska oraz Wielka Brytania jest stroną, a także z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju tranzytowym i docelowym. Na zadanie nadawcy  ‘MONIKA-TRANS’ wskaże kraje tranzytowe.

. Nadawca gwarantuje, że:

. Zawartość Przesyłki jest zgodna z opisem w LIŚCIE PRZEWOZOWYM, oraz, że zawartość Przesyłki nie należy do żadnej z kategorii Przesyłek nie transportowanych przez ‘MONIKA-TRANS’ zgodnie z artykułem 10.

Adres odbiorcy jest poprawny i kompletny (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu).

. Zawartość Przesyłki powierzonej  ‘MONIKA-TRANS’ jest zapakowana w sposób wytrzymujący warunki przeładunku i przewozu właściwe dla sektora transportu lądowego, opakowanie zapewnia bezpieczeństwo obrotu, nie naraża paczki na ubytek i uszkodzenie, jak tez osób trzecich lub  ‘MONIKA-TRANS’ na szkodę.

. Wszystkie informacje wymienione w LIŚCIE PRZEWOZOWYM i wszelkich innych dokumentach są prawdziwe i kompletne.

Zabezpieczy  ‘MONIKA-TRANS’ od wszelkich szkód wyrządzonych stronom trzecim i poniesie odpowiedzialność za wszelkie reklamacje, odszkodowania, kary pieniężne oraz koszty wynikające z uchybień Nadawcy wobec wymienionych Przepisów Prawnych i wynikających z nich powinności.

. W przypadkach opisanych w niniejszym artykule, Nadawca poniesie samodzielnie całkowite koszty i wydatki związane z przewozem danej wysyłki oraz wydatki poniesione w związku z jej zwrotem do Nadawcy oraz magazynowaniem.

‘MONIKA-TRANS’ zastrzega sobie prawo odmowy przewozu lub kontynuowania przewozu Przesyłek, które mogą obniżyć jakość jej usług.

. W celu wysłania powierzonych paczek  ‘MONIKA-TRANS’ stosuje wszelkie zgodne z prawem sposoby i środki, a także współpracuje z różnorodnymi podwykonawcami, przedstawicielami, pośrednikami i przewoźnikami, których uważa sie za z góry zaaprobowanych przez Nadawcę.

 

4 - KONTROLA PACZEK

‘MONIKA-TRANS’ może sprawdzić, zgodnie z przepisami prawa przewozowego czy przesyłka rzeczy odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w LIŚCIE PRZEWOZOWYM oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, zamieszczając wynik sprawdzenia w LIŚCIE PRZEWOZOWYM lub dołączonym do niego protokole.

‘MONIKA-TRANS’ zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów w deklarowanej wstępnie przez nadawcę wadze paczek i do korygowania cen.

 

5 - DOSTAWA PRZESYŁEK

Za skuteczne doręczenie rozumie się przekazanie przesyłki odbiorcy za pokwitowaniem odbioru.

Odbiorca, jeżeli nie zrobił tego nadawca jest zobowiązany dokonać zapłaty za usługę przed wydaniem paczki/przesyłki przez kierowcę firmy Monika-Trans. Kierowca nie wyda paczki/przesyłki w przypadku braku potwierdzenia z firmy Monika-Trans o uiszczeniu należnej opłaty, w takim przypadku paczka/przesyłka jest traktowana, jako nieodebrana. Nieodebranie przez odbiorcę paczki/przesyłki stanowi podstawę do naliczenia przez firmę Monika-Trans opłaty za magazynowanie w wysokości 50zł miesięcznie za każdy metr kwadratowy nieodebranej paczki/przesyłki.

 

6  - ZASTAW

‘MONIKA-TRANS’ przysługuje prawo zastawu na paczkach/przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług oraz z tytułu opłat celnych lub innych uzasadnionych, dodatkowych kosztów powstałych z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy.

 

7  - OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z zastrzeżeniem art. 7 i art. 8 poniżej, zakres odpowiedzialności ponoszonej przez  ‘MONIKA-TRANS’ w związku z zagubieniem lub uszkodzeniem Przesyłki ogranicza sie do najniższej z 3 z poniższych kwot:

. 100, 00 GBP

Wartość strat lub uszkodzeń jakie rzeczywiście odniosła Przesyłka,

Wartość rzeczywista zawartości Przesyłki określona w odniesieniu do kosztu jej opracowania lub zastąpienia, odtworzenia, rekonstrukcji, naprawy lub odsprzedaży w momencie lub miejscu jej spedycji bez uwzględnienia użyteczności handlowej lub korzyści prywatnej w tej zawartości.

 

8 - WYŁĄCZENIE SZKÓD POŚREDNICH

Odpowiedzialność  ‘MONIKA-TRANS’ ogranicza się, z zastrzeżeniem  PUNKTU 6, jedynie do bezpośrednich strat, które uprawniony poniósł   ‘MONIKA-TRANS’ w żadnym wypadku, poza winą umyślną lub rażącym niedbalstwem nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia pośrednie, niezależnie od ich źródła i tego, czy  ‘MONIKA-TRANS’  mógł wiedzieć o możliwości zaistnienia takiej szkody lub uszkodzenia. Dotyczy to -ale nie ogranicza się -do strat z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub strat wynikających z umów oraz z niemożności użycia niektórych, lub wszystkich części zawartości Przesyłki.

 

9 -  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Mimo iż  ‘MONIKA-TRANS’ zobowiązuje się dokonywać wszystkiego, co w jego mocy aby zapewnić szybką dostawę,  ‘MONIKA-TRANS’ w żadnym wypadku, poza winą umyślną lub rażącym niedbalstwem, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu opóźnionego odbioru, transportu i dostarczenia przesyłki/paczki, niezależnie od przyczyny takiego opóźnienia.

 

Ponadto  ‘MONIKA-TRANS’ w żadnym wypadku, poza winą umyślną lub rażącym niedbalstwem, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, błędy i braki dostaw spowodowane przez:

 

-Działanie siły wyższej, przypadku lub przyczyny znajdującej się poza kontrolą  ‘MONIKA-TRANS’ ; jakiekolwiek   niedopełnienie obowiązków, zaniedbanie i zaniechanie ze strony Nadawcy, Odbiorcy, stron trzecich roszczących sobie prawa do Przesyłki, osób nie powiązanych z  ‘MONIKA-TRANS’ , pracowników urzędów celnych, pocztowych i innych oraz wszelkich przewoźników, przedstawicieli i przedsiębiorstw zaangażowanych w przesyłkę przez nadawcę lub  ‘MONIKA-TRANS’ .

-Naturę zawartości przewożonej Przesyłki ani żadną jej wadę, szczególną cechę i usterkę;

-Skasowanie, ani jakiekolwiek związane z nim uszkodzenie obrazów elektronicznych i fotograficznych, reprodukcji i nagrań w jakiejkolwiek formie spowodowane przez zjawiska elektryczne i magnetyczne.

-Nadawca zwolni  ‘MONIKA-TRANS’ z wszelkich zobowiązań związanych z przewozem lub jego kontynuowaniem, jeśli okaże się, że – na skutek działania celowego lub przypadkowego – zawartość powierzonej  ‘MONIKA-TRANS’ paczki/przesyłki należy do kategorii przesyłek nie transportowanych przez  ‘MONIKA-TRANS’ zgodnie z artykułem 10 lub podał niedokładny lub niewłaściwy opis zawartości Przesyłki i jej właściwie nie oznakował,     podał  niedokładny adres i to w założeniu, że działał świadomie albo nie, adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także wówczas gdy opakowanie Przesyłki nie jest odpowiednio wytrzymale, zabezpieczone, może uszkodzić inne Przesyłki lub środki transportowe, właściwości Przesyłki uniemożliwiają wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków transportowych. W takich okolicznościach  ‘MONIKA-TRANS’ może odmówić wykonania usługi lub od niej odstąpić zaś Nadawca w żadnym wypadku nie będzie pociągał  ‘MONIKA-TRANS’ do odpowiedzialności a ponadto, jako gwarant  ‘MONIKA-TRANS’ , zapewni obronę, zabezpieczy od szkód wyrządzonych stronom trzecim, przejmie roszczenia, szkody i odsetki, wszelkie kary pieniężne i wydatki związane z takimi okolicznościami.

 

10 -  REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje i roszczenia Nadawca /Odbiorca powinien sporządzać na piśmie i przesłać do siedziby ‘MONIKA-TRANS’ w ciągu 20 dni kalendarzowych od daty wystawienia LISTU PRZEWOZOWEGO. Po przekroczeniu tego terminu żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane.

Żadne roszczenia o szkody i straty nie są dopuszczalne przed zapłaceniem całkowitych kosztów wysyłki i przewozu. Nadawca w żadnej formie nie może odejmować kwoty roszczenia od innych kosztów wysyłki i przewozu, które jest winien  ‘MONIKA-TRANS’.

 

11 -  TOWARY NIE TRANSPORTOWANE PRZEZ  ‘MONIKA-TRANS’

‘MONIKA-TRANS’ nie przewozi towarów, a co za tym idzie może odmówić wykonania usługi lub odstąpić od jej wykonania w razie stwierdzenia, że zawartość Przesyłki jest objęta restrykcjami IATA, że towary, ze względu na wartość lub cechy, nie nadają się do transportu ze względów prawnych, lub bezpieczeństwa, że jest on ograniczony lub wyłączony na mocy ustawy Prawo Przewozowe, jak też na mocy innych przepisów prawa, umów i konwencji międzynarodowych, których Polska i Wielka Brytania jest strona.

. W szczególności  ‘MONIKA-TRANS’ nie przewozi Przesyłek, których zawartością są:

rzeczy niebezpieczne dla zdrowia lub mienia jak substancje łatwopalne, żrące, wybuchowe

gdy przesyłka zawiera inne towary wymagające deklaracji ADR

narkotyki, leki lub środki psychotropowe

papierosy, alkohol

żywe zwierzęta lub rośliny

zwłoki lub szczątki ludzkie albo zwierzęce

papiery wartościowe, bony towarowe, kamienie lub metale szlachetne, dzieła sztuki lub antyki

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowna w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej  ‘MONIKA-TRANS’ z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia  ‘MONIKA-TRANS’ prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

 

12  - KONWENCJE

Międzynarodowy transport drogowy podlega przepisom Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) podpisanej w Genewie 19/05/1956 oraz Protokołowi CMR podpisanemu w Genewie 05/07/1978.

 

13 -  TARYFY, CENNIKI

Obowiązujące taryfy i cenniki usług świadczonych przez  ‘MONIKA-TRANS’  są dostępne na stronie internetowej www.monika-trans.eu/cennik

 

14 -  JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Wszelkie spory będą rozstrzygane w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby  ‘MONIKA-TRANS’. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii.

 

15 -  DOSTĘPNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW

Niniejsze Ogólne Warunki znajdują sie w siedzibie  ‘MONIKA-TRANS’ oraz na stronie internetowej www.

16 -  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2013.

Regulamin.

Transport

Międzynarodowy

thumb_406a2e2dfcd4